Congratulation Danone Thailand to be a Certified B Corp

B THE CHANGE “We have a dream.That one day, all companies will compete not only to be the best in the world but the best for the world.” Previous Next พิเศษ สำหรับพนักงานคนพิเศษ เนื่องด้วยในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้ Danone Thailand จะมีการประกาศการได้รับการรับรองจาก B Corporation อย่างเป็นทางการ ทาง B Corp Thailand มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอถึงผลการดำเนินการดังกล่าว โอกาสนี้เราจึงอยากส่งมอบสิ่งดี ๆ Read more…