บทบาททางผู้นำที่มาพร้อมการลงมือทำ Time for Action

บทบาททางผู้นำที่มาพร้อมการลงมือทำ Time for Action บทบาททางผู้นำที่มาพร้อมการลงมือทำ Time for Action ผ่านไปเเล้วสำหรับ SDG Action Manager Workshop Day ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Global Compact Network Thailand และ BCORP Thailandที่มองเห็นถึงการพัฒนาความยั่งยืนโดยนำหลักสูตรสำหรับผู้บุกเบิกและผู้นำ ลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม การตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ที่ได้ประกาศจากทางองค์การสหประชาชาติที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2016 เเละตั้งเป้าให้สำเร็จก่อน 2030 ซึ่งการตอบโจทย์เป้าประสงค์ SDGs กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมที่ต้องวัดผลได้ ในครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมจากหลากหลายองค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาคสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และ ภาคการศึกษาชั้นนำ Read more…

Our Movement

การขับเคลื่อนในประเทศไทย ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ดีในระดับโลก (BCORP Movement THAILAND) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ร่วมนำ BCORP มาตรฐานสากลในการประเมิน การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคม เชื่อมโยงระบบรับรองสากล (BCORP Certified) ที่ยกระดับจากการรับรอง “ตัวสินค้าบริการที่ดีต่อสังคม” มาสู่ “องค์กรที่ดีต่อสังคม” ควบคู่กับการสร้างความรับรู้จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มุ่งสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และมีผลประกอบการที่สะท้อนคุณประโยชน์ต่อสังคม สอดรับสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กว่า 11 ปีของการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐาน BCORP ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิ Rockefeller  และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน BLAB ได้ขยายเครือข่าย BLAB Global Partner ไปใน 8 Read more…

เปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ป  ได้ร่วมกันจัดเวทีสัมมนานานาชาติ Driving Social Enterprise Towards Thailand 4.0  และการเปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT ขึ้น โดยภายในงานสัมมนานอกจากจะมีการพูดถึง Road Map การพัฒนาอย่างยั่งยืนยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ยังมีการเริ่มต้นการขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคมภายใต้การรับรองตามระบบรับรองสากล หรือ BCORP Certified โดย BCORP นั้นได้ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิRockefeller และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน Read more…