https://bcorpthailand.org/wp-content/uploads/2020/12/cropped-cropped-6140219D-3F05-4D5F-96C9-3AA4815733EE.png

Certified B Corporations เป็นธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสูงสุดของผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยืนยันความโปร่งใส ความเป็นสาธารณะ และความรับผิดชอบทางกฎหมาย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างกำไรและพันธกิจขององค์กร

B Corps กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั่วโลกเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของความสำเร็จในธุรกิจและสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้น

ปัญหาที่ท้าทายที่สุดของสังคมไม่สามารถแก้ไขได้โดยรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว  B Corp จึงก่อกำเนิดมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดระดับความยากจน สภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาพของคนในชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น และการสร้างงานที่มีคุณภาพสูง ด้วยการกำกับดูแลการดำเนินงานของภาคธุรกิจ

Danone-infographie-bcorp-EN

Our Mission

พันธกิจของ B Corp คือการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจประชาชนสื่อและผู้มีบทบาทแต่ละคนโดยใช้กลไกตลาดในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เรากำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนี้

5
  1. การสร้างชุมชน Certified B Corporations ™ ในประเทศไทยและเอเชีย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมความโปร่งใสสาธารณะและความรับผิดชอบทางกฎหมาย
  2. การใช้โครงสร้างองค์กรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เพื่อปรับผลประโยชน์ของธุรกิจให้สอดคล้องกับสังคม และเพื่อช่วยให้ธุรกิจที่มีผลกระทบมีความยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้น
  3. ช่วยให้ธุรกิจ นักลงทุน และสถาบันใช้ B Impact Assessment และ B Analytics เพื่อวัดและจัดการผลกระทบทางสังคมในการดำเนินธุรกิจให้สำคัญเช่นเดียวกับการวัดผลและจัดการผลกำไร
  4. การเชื่อมโยงองค์กรภาครัฐ นักลงทุน นักวิชาการ สื่อมวลชน และการขับเคลื่อนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินการตามวิสัยทัศน์
  5. สร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านเข้าร่วม B Corp

Congratulation Danone Thailand to be a Certified B Corp

B THE CHANGE“We have a dream.That one day, all companies will compete not only to be the best in the …

Our Movement

การขับเคลื่อนในประเทศไทย ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายพลังภาคธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ดีในระดับโลก (BCORP Movement THAILAND) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ร่วมนำ BCORP มาตรฐานสากลในการประเมิน การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคม เชื่อมโยงระบบรับรองสากล (BCORP Certified) ที่ยกระดับจากการรับรอง “ตัวสินค้าบริการที่ดีต่อสังคม” มาสู่ “องค์กรที่ดีต่อสังคม” ควบคู่กับการสร้างความรับรู้จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มุ่งสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และมีผลประกอบการที่สะท้อนคุณประโยชน์ต่อสังคม …

เปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ป  ได้ร่วมกันจัดเวทีสัมมนานานาชาติ Driving Social Enterprise Towards Thailand 4.0  และการเปิดตัวโครงการ BCORP …