เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม “SDG Action Manager Workshop ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก และติดตามผลการดำเนินงานอีก 5 ครั้งผ่านทาง Zoom เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อครั้ง

โอกาสสำคัญมาถึงเเล้ว มาเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงเเละเพิ่มโอกาสในการบูรณาการการสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมให้กับองค์กร (Corporate Social Value)  ซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
จึงมองว่าการมีเครื่องมืออย่าง SDG Action Manager จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ภายในปี 2030 หรือพ.ศ. 2573 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้วางไว้

โดยโอกาสนี้ ในปี 2021 Global Compact Network Thailand และ B CORP Thailand
มุ่งเป้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ SDG Action Manager ผ่านหลักสูตร “SDG Action Manager Workshop” และจะขยายผลในการทดลองใช้เครื่องมือนำร่องในกลุ่มสมาชิก Global Compact Network Thailand เพื่อเป็นต้นแบบในวัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดีในประเทศไทย

องค์กรจะสามารถใช้ SDG Action Manager ได้อย่างไรบ้าง?
1. Find your starting point: สามารถกำหนดเเละหาทิศทางในการเริ่มต้นการดำเนินการตามกรอบ SDGs ได้
2. Understand and share your impact: สามารถทำความเข้าใจ เเบ่งปันถึงผลกระทบของ
การดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินตามข้อกำหนก SDGs ได้
3. Set goals and track improvement: สามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้ได้
4. Collaborate across your company: สามารถประสานการดำเนินการในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้
5. Learn at every step: สามารถเรียนรู้ในทุกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. Trailblaze together: สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนเเนวทางการดำเนินงานที่ดีเเละมีประสิทธิภาพได้ภายในปี 2030

SDG Action Manager เป็นเครื่องมือระดับสากลที่ได้รับการรับรองจาก United Nation Global Compact (UNGC) และ B LAB โดยการพัฒนาตามหลักการประเมินองค์กรด้านความยั่งยืนที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวชี้วัด เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs Impact เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม การทำธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในศตวรรษที่ 21st Corporate Citizenship
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/X6ToNT4ipkZxfudt9
** หลักสูตร SDG Action Manager Workshop รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น !! **

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
สิทธิพิเศษสำหรับ Member ของ UNGC รับส่วนลด 20%
หากลงทะเบียนและชำระเงิน Early Bird รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564

Take action.
Track progress.
Transform the world.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *