วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ป  ได้ร่วมกันจัดเวทีสัมมนานานาชาติ Driving Social Enterprise Towards Thailand 4.0  และการเปิดตัวโครงการ BCORP THAILAND MOVEMENT ขึ้น

โดยภายในงานสัมมนานอกจากจะมีการพูดถึง Road Map การพัฒนาอย่างยั่งยืนยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ยังมีการเริ่มต้นการขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งดูแลสังคมภายใต้การรับรองตามระบบรับรองสากล หรือ BCORP Certified

โดย BCORP นั้นได้ริเริ่มขึ้นโดย BLAB GLOBAL ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิRockefeller และ Standards Advisory Council (SAC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจุบัน BLAB ได้ขยายเครือข่าย BLAB Global Partner ไปใน 8 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ Canada, LatinAmerica, Australia & Newzealand, Europe, UK, East Africa, Portugal และ Asia

ในปัจจุบัน ธุรกิจทั่วโลกกว่า 40,000 องค์กรขานรับเข้า ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสู่มาตรฐาน “ธุรกิจสร้างคุณประโยชน์สังคม” (BCORP: Benefit Corporation) โดยการเข้าร่วมประเมินและนำไปเป็นฐานข้อมูล ESG ของภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในจำนวนนี้ ธุรกิจกว่า 2,180 องค์กร จาก 50 ประเทศทั่วโลก ผ่านการรับรองมาตรฐาน BCORP โดยได้สะท้อนมาตรฐานที่ดีในการบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนการสร้างคุณประโยชน์ในมิติสังคม 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ ธรรมาภิบาล พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม โดยพัฒนาการของมาตรฐาน BCORP ได้ครอบคลุมองค์กรธุรกิจ ทั้งบริษัทข้ามชาติ บริษัทจดทะเบียนมหาชน SME ขนาดใหญ่มากไปจนถึงขนาดเล็ก วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์ และรวมถึงรัฐวิสาหกิจซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานขององค์กรและการบริหารจัดการแบบธุรกิจ ตลอดจนมีเป้าหมายทางสังคม

NISE ในฐานะ BCORP Partner ในประเทศไทยได้พัฒนามาตรฐาน BIA Version 5.0 ในฉบับภาษาไทยและคู่มือมาตรฐาน BCORP ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  กระทรวงพาณิชย์, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเชิญชวนผู้นำเครือข่ายธุรกิจ ได้แก่

  • คุณจารุณี บุญนิพัทธ์  ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้แทนของคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้แทนของคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เครือเบทาโกร
  • คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล
  • คุณสุชาติ อิ่มบัญชร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด
  • คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
  • พร้อมด้วย คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในการช่วยส่งเสริมคุณประโยชน์สังคมเพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

Categories: Movement

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *